Algemene voorwaarden BOOK BY BAR

Artikel 1. Definities

 1. Opdracht: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarbij Opdrachtnemer zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: Book By BAR, gevestigd aan de Diependaalsedrift 12, 1213 CP te Hilversum.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie Opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

B.J.M. Jonkman-van Amsterdam

Handelend onder de naam: Book By BAR

Telefoonnummer: 0031-(0)6 20 54 53 07

E-mailadres: info@book-by-bar.nl

KvK-nummer: 56502648

Btw-identificatienummer: NL001976615B47

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, ook wanneer de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever anders zouden luiden.
 4. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding als en voor zover zij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien de Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Opdrachtaanname

 1. De opdrachtgever dient de foto’s in de gewenste volgorde te

leveren. Book By BAR kan op verzoek een selectie maken.

 1. De opdrachtgever kan aanspraak maken op het eenmalig corrigeren van de per email toegestuurde digitale proefversie. Voor meerdere correctie rondes worden kosten berekend.
 2. De opdrachtgever kan na goedkeuring voor productie geen aanspraak meer maken op corrigerende maatregelen op het product.
 3. Na verwerking van de opdracht wordt het door de opdrachtgever overgedragen bestand twaalf maanden bewaard bij Book By BAR om de opdrachtgever de mogelijkheid te geven binnen deze periode meerdere exemplaren van het product te laten afnemen.
 4. Book By BAR zal de foto’s niet voor andere doeleinden gebruiken dan aangegeven door de opdrachtgever.
 5. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De Opdrachtnemer baseert haar offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
 6. De Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5. Auteursrecht

 1. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Bij alle opdrachten die wij uitvoeren, gaan wij ervan uit dat de klant in bezit is van het auteursrecht.
 2. Book By BAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. De gevolgen van eventuele schendingen van auteursrechten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De door de besteller aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten zullen door ons met de meeste zorg worden behandeld. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van kwaliteit, beschadiging of tenietgaan daarvan.
 2. De door de besteller aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten worden door ons gedurende 30 dagen bewaard na de laatste bestelling. Daarna worden ze door ons gewist.
 3. De besteller blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. Wij kunnen hier geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

 

Artikel 7.  Kwaliteit

 1. De kwaliteit van de vervaardigde afdrukken van de digitale beeldbestanden is mede afhankelijk van de kwaliteit van de digitale beeldbestanden zelf.
 2. De beeldkwaliteit van de vervaardigde afdrukken zal in ieder geval nooit beter kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de besteller op zijn computerscherm te zien krijgt.
 3. Book By BAR kan alleen tot opdracht overgaan wanneer de foto’s van dusdanige kwaliteit zijn om in een fotoalbum te verwerken. Book By BAR houdt zich niet bezig met kleurbewerking (alleen in afstemming met opdrachtgever).

 

Artikel 8. Prijzen

 1. De te betalen prijs en eventuele overige kosten, waaronder verzendkosten en BTW, worden duidelijk vermeld in onze orderbevestiging.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 3. De op onze website en in onze reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.


Artikel 9. Levertijd en levering
 

 1. Het product wordt binnen 15 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.
 2. De opdrachtgever is gehouden zijn/haar volledige medewerking te verlenen aan het in ontvangst nemen van het product. De opdrachtgever dient het afleveradres, wat geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Opdrachtnemer.
 3. De schade die voortvloeit uit het doorgeven van een fout adres komt volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Opdrachtnemer de koper zo snel mogelijk schriftelijk berichten, zonder aansprakelijk gesteld te worden voor enige vorm van schadevergoeding.
 5. De tarieven van Book By BAR zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België. Voor levering in andere landen kunnen extra kosten van toepassing zijn.
 6. De levering geschiedt via één van onze partners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt als gevolg van vertraging van de bezorging door de vervoerder.
 7. Indien het product beschadigd raakt tijdens het transport van Opdrachtnemer naar opdrachtgever, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aankoopbedrag van het product.
 8. Verzending geschiedt naar onze keuze per post, per trein of door ons ingeschakelde transportdiensten en op risico van de klant. Bij verzending per post of trein komen de kosten daarvan en verpakkingskosten voor rekening van de klant. Bij verzending door onze transportdiensten hebben wij het recht de klant een evenredig deel van de transportkosten in rekening te brengen.
 9. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prestatie af te nemen zodra deze voor hem/haar bij de partner ter beschikking staat of aan hem/haar ter hand wordt gesteld. Alle kosten die ontstaan als gevolg van niet-tijdige afname door de besteller zijn voor diens rekening.
 10. Indien de opdrachtgever afname weigert, zal de overeengekomen prestatie gedurende maximaal 6 maanden na de overeengekomen leverdatum ter beschikking van de besteller worden gehouden. Daarna vervallen alle aanspraken die de opdrachtgever op deze producten zou kunnen doen gelden en kunnen deze producten door ons worden vernietigd.
 11. De door ons opgegeven levertijd is indicatief en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen in de opgegeven levertijden – ongeacht de oorzaak daarvan – kunnen nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Artikel 10. Betalingen

 1. De producten dienen vooraf betaald te worden.
 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Pas wanneer de betaling op rekeningnummer van Opdrachtnemer is ontvangen, zal het desbetreffende product worden afgedrukt en geleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres.
 4. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Opdrachtnemer aangegeven. 

 

Artikel 11. Garantie

 1. Reclamaties dienen, uiterlijk binnen twee weken, na levering van het product, kenbaar gemaakt te worden.
 2. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer staat niet in voor beschadiging van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en overige extreme omgevingsfactoren.
 4. Indien het geleverde product productiefouten vertoont, heeft de opdrachtgever recht op herstel of vervanging. Het te vervangen product moet franko aan Opdrachtnemer worden gezonden, waarmee de eigendomsrechten weer worden overgedragen aan Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden. In het geval dat de betaling al ontvangen zijn op rekeningnummer van Opdrachtnemer zal opdrachtgever gecrediteerd worden.

Artikel 12. Terugname:

 1. Fotoboeken die niet op correcte wijze zijn afgedrukt, worden teruggenomen en vergoed. Terugname van correct afgedrukte fotoboeken is niet mogelijk.

Artikel 13. Eigendom en risico

 1. De bestelde producten via deze website zijn eigendom van Opdrachtnemer tot moment dat wij een volledige betaling hebben ontvangen.
 2. Opdrachtnemer draagt het risico tot het moment van levering.

Artikel 14. Privacy Policy

 1. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Opdrachtnemer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De volledige Privacy Policy is als bijlage toegevoegd aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige wijze samenhangende rechtsbetrekking tussen ons en de besteller, is Nederlands recht van toepassing.

©2013 | Book By BAR | Fotoboek design | www.bookbybar.nl